თამარ დოლბაია - ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნინო დურგლიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თუბა ბირჯან – დოქტორი, HIVA შრომისა და საზოგადოების კვლევის ინსტიტუტი (ბელგია)

მარინა ბურძენიძე – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლალე იალჩინ–ჰეკმან – პროფესორი, მაქს პლანკის სოციალური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტი (გერმანია)

იაგო კაჭკაჭიშვილი – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნათელა დონაძე – ასოცირებული პროფესორი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თეონა მატარაძე – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რევაზ ჯორბენაძე -პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლია წულაძე – ასოცირებული პროფესორი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტიმოთი ბლაუველტი - პროფესორი

ივანე კეჭაყმაძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი